top of page
Algemene Voorwaarden Astrea Customer Solutions 
Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Astrea: Astrea Customer Solutions, de opdrachtnemer

De opdrachtgever: de wederpartij van Astrea bij het sluiten van een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.1.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Astrea en van al degenen die voor Astrea werkzaam zijn, direct of indirect.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) van opdracht of dienstverlening, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Astrea, van alle daaruit voortvloeiende en/ of daarmee samenhangende overeenkomsten/ opdrachten tussen opdrachtgever en Astrea, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Astrea gedane aanbiedingen en/ of offertes.

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Astrea deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert, dit in de geest van de gemaakte afspraken e n/of overeenkomsten.

 

Artikel 3 Gegevens en informatie

  • Astrea is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de opdrachtgever alle door Astrea verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Astrea gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de opdrachtgever.

  • De opdrachtgever is gehouden Astrea onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

  • De opdrachtgever staat garant voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Astrea verstrekte gegevens en informatie.

 

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

  • Astrea bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever uitgesproken wensen zoveel mogelijk in acht.

  • Astrea zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Astrea kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

  • Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn slechts fatale termijnen indien deze schriftelijk overeen zijn gekomen.

 

Artikel 5 Intellectuele vermogensrechten

  • Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Astrea bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen tot aan Astrea, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

  • Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Astrea is het de opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren, gebruiken of exploiteren.

 

Artikel 6 Geheimhouding

 

Astrea verplicht zich er toe de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Astrea een wettelijke of beroepsverplichting rust tot openbaarmaking of de opdrachtgever Astrea van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Astrea en al degenen die voor Astrea werkzaam zijn, direct of indirect, indien zij optreden in een civiele procedure, gerechtigd de door of namens de opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede anders gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben genomen aan te wenden voor zo ver dat naar hun oordeel van belang kan zijn.

 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

De aansprakelijkheid van Astrea, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Astrea beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Astrea in de laatste zes maanden aan opdrachtgever voor zijn werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft gefactureerd.

Een vordering tot schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Astrea te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 8 Wijziging van de tarieven

 

Astrea is gerechtigd de tarieven voor het abonnement en het meerwerk jaarlijks te wijzigen. Opdrachtgever wordt van een eventuele wijziging tijdig in kennis gesteld.

Artikel 9 Toepasselijk recht

 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Astrea en opdrachtgever is het Nederlandse Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank van Dordrecht.

bottom of page