top of page
Privacyverklaring

Juist als juridisch adviesbureau erkennen wij de noodzaak van de nieuwe privacywetgeving. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij privacygegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring;

 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;

 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Astrea Customer Solutions is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-05-2018

Gebruik van persoonsgegevens

Voor het geven van juridisch advies, het schrijven van een juridische brief of een van onze andere diensten, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Gegevens die van belang zijn voor het op juiste wijze juridisch kunnen behartigen van uw belangen
 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. |In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Verstrekking aan derden
 
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Google Analytics
 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP- adressen anonimiseren.
Bewaartermijnen
 
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor betaalgegevens).
Wijzigingen in deze privacyverklaring
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van onze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
 
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzake en wijzigingen in (of verwijdering van) uw gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen vragen wij u daarbij om u adequaat te identificeren.
Autoriteit Persoonsgegevens
 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verweking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Astrea Customer Solutions
Burgemeester de Bruïnelaan 74B
3331 AG Zwijndrecht

 

bottom of page